bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0885 706 771
партньор на Ramada Plaza Thraki

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Ramada Plaza Thraki - Александруполи

Празници - Намаления и промоции

307лв
292лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

30 резервации наскоро
-5%
542лв
515лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
275лв
233лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
205лв
174лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
327лв
278лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
362лв
307лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
490лв
392лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-20%
542лв
434лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
412лв
329лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
307лв
246лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

30 резервации наскоро
-20%
723лв
651лв
13-17 Апр
на човек

Великден 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
549лв
494лв
13-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
654лв
588лв
13-17 Апр
на човек

Великден 2023
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
409лв
368лв
13-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
970лв
804лв
9-16 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-17%
724лв
600лв
9-16 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

20 резервации наскоро
-17%
1154лв
956лв
9-16 Апр
на човек

Великден 2023
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-17%
1277лв
1058лв
9-16 Апр
на човек

Великден 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-17%
968лв
895лв
13-17 Апр
2 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Включена закуска

27 резервации наскоро
-7%
1701лв
1573лв
13-17 Апр
2 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-7%
1909лв
1766лв
13-17 Апр
2 възрастни, 1 дете

Великден 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-7%
1387лв
1283лв
13-17 Апр
2 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-7%
716лв
680лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
724лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
902лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Пълен пансион

13 резервации наскоро
363лв
345лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

15 резервации наскоро
-5%
539лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
657лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Пълен пансион

15 резервации наскоро
307лв
246лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

26 резервации наскоро
-20%
544лв
435лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
492лв
393лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-20%
412лв
330лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1154лв
923лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-20%
724лв
579лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1277лв
1022лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
970лв
776лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1154лв
923лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-20%
724лв
579лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

29 резервации наскоро
-20%
970лв
776лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1277лв
1022лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1220лв
1037лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1082лв
920лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-15%
614лв
522лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
891лв
757лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
655лв
524лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-20%
726лв
581лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
409лв
327лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
550лв
440лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
716лв
573лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1147лв
918лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-20%
962лв
770лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1270лв
1016лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
655лв
524лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-20%
550лв
440лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
409лв
327лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

25 резервации наскоро
-20%
726лв
581лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
769лв
615лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1346лв
1077лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
453лв
362лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
699лв
559лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-20%
1223лв
979лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-20%
593лв
475лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1039лв
831лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
699лв
559лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-20%
769лв
615лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
593лв
475лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
453лв
362лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
205лв
164лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

25 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
275лв
220лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
328лв
262лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-20%

Ramada Plaza Thraki е идеално разположен в близост до плажа в западния край на Alexandroupolis.Hotelul има модерна архитектура, интериорен лукс и очарование, докато семпъл декор и посреща своите гости с гостоприемство. С отлична инфраструктура площ Thraki Palace е отправна точка и основна туристическа атракция в едно от най-красивите и неизследвани райони на Северна Гърция.

Местоположение на Ramada Plaza Thraki, Александруполи

Комплексът на Ramada Plaza Thraki се намира в западния край на Александруполис е с площ от 50 хектара със собствен плаж (около 300 метра) и предлага уникална гледка към Егейско море и остров Самотраки. Разположен само на 5.2 km от центъра на града (порт) и в момента, разположени на около 12 км от международното летище "Демокрит". 40°51'07.9"N 25°48'44.7"E

разстояние до центъра: 5.2км

Адрес: 4 километър Александруполи-Солун, Александруполи, Greece

Удобства в Ramada Plaza Thraki

Ramada Plaza Thraki предлага следните услуги: бизнес център с компютри и безплатен достъп до интернет, факс, копирни и секретарска подкрепа малък телевизор със сателитни канали и чуждестранни grecişti Doctor магазин за подаръци Посетителски столове и чадъри на плажа, мястото, детска площадка, която се вижда от ресторант и басейн. Безплатен паркинг, Wi-Fi в целия хотел и ресторант тераса "Allegro". Пиано бар - пощенски услуги Café Великобритания, включително изпращане и / или получаване на писма / обмен и столове за деца.

Стаи и настаняване в Ramada Plaza Thraki

Всяка от 140-те стаи на Ramada Plaza Thraki (128 стандартни и 12 изпълнителната), климатик, телевизор, телефон с директно избиране, с възможност за свързване към PC, безплатен интернет достъп, минибар и разполага с апартаменти за seif.Hotelul 70 кв.м всяка елегантно обзаведени и комфортни, със следните удобства: една спалня, баня с тоалетна (с душ и джакузи), хол и бюро оборудван. Насладете се на невероятна гледка към басейна и морето от балкона на стаите.

Хранене, ресторанти и барове в Ramada Plaza Thraki

Ресторант ALLEGRO разполага с прекрасна тераса, където можете да започнете деня си със закуска на шведска маса. Продължи с традиционни ястия или да се отдадете на кулинарни изкушения от интернационалната кухня винаги с отлично обслужване. 7:00-10:30 (закуска) 13:00 16:30 (обяд) 19:00-23:00 (вечеря).

Почивка и забавления в Ramada Plaza Thraki

Добре дошли в света на красотата - Таласотерапия и Спа. Thraki Palace Thalasso & Wellness Spa е проектирана с елегантност хармония, за да отрази тонът на посетителите, красота, спокойствие и релаксация. Открийте древни лечебни свойства на морската вода. Поражението хронични болки в мускулите, различни костни заболявания, умствена и мускулна умора чрез програми за таласотерапия и хидротерапия извършва в модерни съоръжения и отлично постоянно наблюдение на специализиран персонал в хотела. След цикли започват хидротерапия и таласотерапия главния басейн с морска вода, хидро басейн, последвано от 11 с 6 легла, оборудвани с въздушен транспорт и прясна вода и малък басейн с хидромасажни краката и гърба. Накрая, производство, може да се насладят на освежаваща напитка в салон с тераса и естествена светлина на. Хотелът предлага и курсове за индивидуално или групово специфичен вода фитнес оборудване под надзора на треньори. Кабина erapii насладите на уникалното и автентични моменти Spa & Wellness Медицински тематични booths напълно оборудвани. Можете да изберете музика, или интензивността на светлината и предпочитат естествена светлина и извън достъп към градината с водопади и изглед към небето. Main Experience Spa е пресъздадена древната гръко-римска баня. Състои се от: калдариум, температура 40-45 ° С и относителна влажност 60%, което подготвя тялото на високи температури и ефективно да допринася за дихателната система и отварянето на порите на кожата. Капацитетът му е 15 души. 4 Soul Lifestyle: Насладете се на четири различни душ с разнообразие от водни ефекти с различна интензивност и температура. Това стимулира, ревитализира и подмладява тялото и духа. Bio: температура от 75-85 ° С и относителна влажност 45-55%. Той подобрява кръвообращението, създава усещане за спокойствие и премахване на токсините от тялото. Ароматна парна баня с температура от 55-60 ° C и 100% влажност създава топла среда, където етерични масла и ароматни помощ, за да се отпуснат мускулите и също е естествена защита срещу безсъние и стрес. Леден фонтан, машина за лед, който помага да стимулира кръвообращението и укрепва имунната система. Footbaths: анатомична пейка с три позиции на водната струя, когато (38 C) студена вода (10 ° С) горещо и може да помогне за подобряване на кръвообращението и предотвратяване на разширени вени.

Тагове

Thraki Palace, Thraki Palace alexandroupoli, Thraki Palace greece, Thraki Palace гърция, Thraki Palace Александруполи, Thraki Palace 2023, Thraki Palace цени, Thraki Palace мнения, Thraki Palace цени 2023, Thraki Palace лято 2023, Thraki Palace ранни записвания, Thraki Palace last minute, Thraki Palace Hotel, Thraki Palace Hotel alexandroupoli, Thraki Palace Hotel greece, Thraki Palace Hotel гърция, Thraki Palace Hotel Александруполи, Thraki Palace Hotel 2023, Thraki Palace Hotel цени, Thraki Palace Hotel мнения, Thraki Palace Hotel цени 2023, Thraki Palace Hotel лято 2023, Thraki Palace Hotel ранни записвания, Thraki Palace Hotel last minute, траки палас, траки палас гърция, траки палас Александруполи, траки палас цени, траки палас мнения, траки палас цени 2023, траки палас лято 2023, траки палас ранни записвания, хотел траки палас, хотел траки палас гърция, хотел траки палас Александруполи, хотел траки палас цени, хотел траки палас мнения, хотел траки палас цени 2023, хотел траки палас лято 2023, хотел траки палас ранни записвания,

cache load