bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Thraki Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Thraki Palace - Александруполи

Thraki Palace Hotel & Conference Center е идеално разположен в близост до плажа в западния край на Alexandroupolis.Hotelul има модерна архитектура, интериорен лукс и очарование, докато семпъл декор и посреща своите гости с гостоприемство. С отлична инфраструктура площ Thraki Palace е отправна точка и основна туристическа атракция в едно от най-красивите и неизследвани райони на Северна Гърция.

Местоположение на Thraki Palace, Александруполи

Комплексът се намира в западния край на Александруполис е с площ от 50 хектара със собствен плаж (около 300 метра) и предлага уникална гледка към Егейско море и остров Самотраки. Разположен само на 5.2 km от центъра на града (порт) и в момента, разположени на около 12 км от международното летище "Демокрит". 40°51'07.9"N 25°48'44.7"E

разстояние до плажа: 80m
разстояние до центъра: 5.2km

Адрес: 4 километър Александруполи-Солун, Александруполи, Greece

Удобства в Thraki Palace

Thraki Palace Hotel & Conference Center предлага следните услуги: бизнес център с компютри и безплатен достъп до интернет, факс, копирни и секретарска подкрепа малък телевизор със сателитни канали и чуждестранни grecişti Doctor магазин за подаръци Посетителски столове и чадъри на плажа, мястото, детска площадка, която се вижда от ресторант и басейн. Безплатен паркинг, Wi-Fi в целия хотел и ресторант тераса "Allegro". Пиано бар - пощенски услуги Café Великобритания, включително изпращане и / или получаване на писма / обмен и столове за деца.

Стаи и настаняване в Thraki Palace

Всяка от 140-те стаи на Thraki Palace Hotel & Conference Center (128 стандартни и 12 изпълнителната), климатик, телевизор, телефон с директно избиране, с възможност за свързване към PC, безплатен интернет достъп, минибар и разполага с апартаменти за seif.Hotelul 70 кв.м всяка елегантно обзаведени и комфортни, със следните удобства: една спалня, баня с тоалетна (с душ и джакузи), хол и бюро оборудван. Насладете се на невероятна гледка към басейна и морето от балкона на стаите.

Хранене, ресторанти и барове в Thraki Palace

Ресторант ALLEGRO разполага с прекрасна тераса, където можете да започнете деня си със закуска на шведска маса. Продължи с традиционни ястия или да се отдадете на кулинарни изкушения от интернационалната кухня винаги с отлично обслужване. 7:00-10:30 (закуска) 13:00 16:30 (обяд) 19:00-23:00 (вечеря).

Почивка и забавления в Thraki Palace

Добре дошли в света на красотата - Таласотерапия и Спа. Thraki Palace Thalasso & Wellness Spa е проектирана с елегантност хармония, за да отрази тонът на посетителите, красота, спокойствие и релаксация. Открийте древни лечебни свойства на морската вода. Поражението хронични болки в мускулите, различни костни заболявания, умствена и мускулна умора чрез програми за таласотерапия и хидротерапия извършва в модерни съоръжения и отлично постоянно наблюдение на специализиран персонал в хотела. След цикли започват хидротерапия и таласотерапия главния басейн с морска вода, хидро басейн, последвано от 11 с 6 легла, оборудвани с въздушен транспорт и прясна вода и малък басейн с хидромасажни краката и гърба. Накрая, производство, може да се насладят на освежаваща напитка в салон с тераса и естествена светлина на. Хотелът предлага и курсове за индивидуално или групово специфичен вода фитнес оборудване под надзора на треньори. Кабина erapii насладите на уникалното и автентични моменти Spa & Wellness Медицински тематични booths напълно оборудвани. Можете да изберете музика, или интензивността на светлината и предпочитат естествена светлина и извън достъп към градината с водопади и изглед към небето. Main Experience Spa е пресъздадена древната гръко-римска баня. Състои се от: калдариум, температура 40-45 ° С и относителна влажност 60%, което подготвя тялото на високи температури и ефективно да допринася за дихателната система и отварянето на порите на кожата. Капацитетът му е 15 души. 4 Soul Lifestyle: Насладете се на четири различни душ с разнообразие от водни ефекти с различна интензивност и температура. Това стимулира, ревитализира и подмладява тялото и духа. Bio: температура от 75-85 ° С и относителна влажност 45-55%. Той подобрява кръвообращението, създава усещане за спокойствие и премахване на токсините от тялото. Ароматна парна баня с температура от 55-60 ° C и 100% влажност създава топла среда, където етерични масла и ароматни помощ, за да се отпуснат мускулите и също е естествена защита срещу безсъние и стрес. Леден фонтан, машина за лед, който помага да стимулира кръвообращението и укрепва имунната система. Footbaths: анатомична пейка с три позиции на водната струя, когато (38 C) студена вода (10 ° С) горещо и може да помогне за подобряване на кръвообращението и предотвратяване на разширени вени.

Ранни записвания от 01.03 до 31.03.2020

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Единична стая супериор
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 169лв 187лв 220лв 187лв 169лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
169лв 187лв 220лв 187лв 169лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
169лв 187лв 220лв 187лв 169лв
Единична стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 198лв 214лв 247лв 214лв 198лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
214лв 229лв 263лв 229лв 214лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
198лв 214лв 247лв 214лв 198лв
Единична стая супериор
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 218лв 234лв 268лв 234лв 218лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
243лв 261лв 295лв 261лв 243лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
218лв 234лв 268лв 234лв 218лв
Единична стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 236лв 252лв 286лв 252лв 236лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
272лв 288лв 322лв 288лв 272лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
236лв 252лв 286лв 252лв 236лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 198лв 214лв 247лв 214лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
198лв 214лв 247лв 214лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
198лв 214лв 247лв 214лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
198лв 214лв 247лв 214лв 198лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
229лв 245лв 281лв 245лв 229лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
198лв 214лв 247лв 214лв 198лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 254лв 270лв 304лв 270лв 254лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
270лв 286лв 319лв 286лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
254лв 270лв 304лв 270лв 254лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
270лв 286лв 319лв 286лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
319лв 335лв 369лв 335лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
254лв 270лв 304лв 270лв 254лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 295лв 310лв 344лв 310лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
319лв 337лв 371лв 337лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
295лв 310лв 344лв 310лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
319лв 337лв 371лв 337лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
378лв 394лв 430лв 394лв 378лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
295лв 310лв 344лв 310лв 295лв
Двойна стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 331лв 346лв 380лв 346лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
367лв 382лв 416лв 382лв 367лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
331лв 346лв 380лв 346лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
367лв 382лв 416лв 382лв 367лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
434лв 450лв 486лв 450лв 434лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
331лв 346лв 380лв 346лв 331лв
Единична стая екзекютив
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 202лв 220лв 259лв 220лв 202лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
202лв 220лв 259лв 220лв 202лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
202лв 220лв 259лв 220лв 202лв
Единична стая екзекютив
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 229лв 247лв 286лв 247лв 229лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
245лв 263лв 301лв 263лв 245лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
229лв 247лв 286лв 247лв 229лв
Единична стая екзекютив
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 250лв 268лв 306лв 268лв 250лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
277лв 295лв 333лв 295лв 277лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
250лв 268лв 306лв 268лв 250лв
Единична стая екзекютив
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 268лв 286лв 324лв 286лв 268лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
304лв 322лв 360лв 322лв 304лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
268лв 286лв 324лв 286лв 268лв
Тройна стая супериор
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 243лв 259лв 292лв 259лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
243лв 259лв 292лв 259лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
243лв 259лв 292лв 259лв 243лв
Тройна стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 326лв 342лв 376лв 342лв 326лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
326лв 342лв 376лв 342лв 326лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
342лв 358лв 394лв 358лв 342лв
Тройна стая супериор
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 387лв 403лв 436лв 403лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
387лв 403лв 436лв 403лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
412лв 430лв 463лв 430лв 412лв
Тройна стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 441лв 457лв 490лв 457лв 441лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
441лв 457лв 490лв 457лв 441лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
477лв 493лв 526лв 493лв 477лв
Двойна стая ексклузив
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 229лв 247лв 288лв 247лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
229лв 247лв 288лв 247лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
229лв 247лв 288лв 247лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
229лв 247лв 288лв 247лв 229лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
263лв 281лв 319лв 281лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
229лв 247лв 288лв 247лв 229лв
Двойна стая ексклузив
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 286лв 304лв 344лв 304лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
301лв 319лв 360лв 319лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
286лв 304лв 344лв 304лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
301лв 319лв 360лв 319лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
351лв 369лв 409лв 369лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
286лв 304лв 344лв 304лв 286лв
Двойна стая ексклузив
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 326лв 344лв 385лв 344лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
353лв 371лв 412лв 371лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
326лв 344лв 385лв 344лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
353лв 371лв 412лв 371лв 353лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
412лв 430лв 468лв 430лв 412лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
326лв 344лв 385лв 344лв 326лв
Двойна стая ексклузив
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 362лв 380лв 421лв 380лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
398лв 416лв 457лв 416лв 398лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
362лв 380лв 421лв 380лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
398лв 416лв 457лв 416лв 398лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
468лв 486лв 524лв 486лв 468лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
362лв 380лв 421лв 380лв 362лв
Тройна стая екзекютив
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 274лв 292лв 331лв 292лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
274лв 292лв 331лв 292лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
274лв 292лв 331лв 292лв 274лв
Тройна стая екзекютив
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 358лв 376лв 414лв 376лв 358лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
358лв 376лв 414лв 376лв 358лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
376лв 394лв 430лв 394лв 376лв
Тройна стая екзекютив
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 418лв 436лв 475лв 436лв 418лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
418лв 436лв 475лв 436лв 418лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
445лв 463лв 502лв 463лв 445лв
Тройна стая екзекютив
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 472лв 490лв 529лв 490лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
472лв 490лв 529лв 490лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
508лв 526лв 565лв 526лв 508лв
Suite for sgl
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 295лв 376лв 454лв 376лв 295лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
295лв 376лв 454лв 376лв 295лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
295лв 376лв 454лв 376лв 295лв
Suite for sgl
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 322лв 403лв 484лв 403лв 322лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
337лв 418лв 499лв 418лв 337лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
322лв 403лв 484лв 403лв 322лв
Suite for sgl
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 342лв 423лв 504лв 423лв 342лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
369лв 450лв 529лв 450лв 369лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
342лв 423лв 504лв 423лв 342лв
Suite for sgl
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 360лв 441лв 522лв 441лв 360лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
396лв 477лв 558лв 477лв 396лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
360лв 441лв 522лв 441лв 360лв
Апартамент
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 322лв 403лв 484лв 403лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
322лв 403лв 484лв 403лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
322лв 403лв 484лв 403лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
322лв 403лв 484лв 403лв 322лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
355лв 434лв 515лв 434лв 355лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
322лв 403лв 484лв 403лв 322лв
Апартамент
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 378лв 459лв 540лв 459лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
394лв 475лв 556лв 475лв 394лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
378лв 459лв 540лв 459лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
394лв 475лв 556лв 475лв 394лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
443лв 524лв 603лв 524лв 443лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
378лв 459лв 540лв 459лв 378лв
Апартамент
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 418лв 499лв 580лв 499лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
445лв 524лв 605лв 524лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
418лв 499лв 580лв 499лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
445лв 524лв 605лв 524лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
504лв 583лв 664лв 583лв 504лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
418лв 499лв 580лв 499лв 418лв
Апартамент
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 454лв 535лв 616лв 535лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
490лв 571лв 652лв 571лв 490лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
454лв 535лв 616лв 535лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
490лв 571лв 652лв 571лв 490лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
560лв 639лв 720лв 639лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
454лв 535лв 616лв 535лв 454лв

Ранни записвания от 01.03 до 31.03.2020

Единична стая супериор
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 144лв 166лв 166лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
144лв 166лв 166лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
144лв 166лв 166лв
Единична стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 169лв 193лв 193лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
182лв 207лв 207лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
169лв 193лв 193лв
Единична стая супериор
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 184лв 211лв 211лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
207лв 234лв 234лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
184лв 211лв 211лв
Единична стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 200лв 227лв 227лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
232лв 259лв 259лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
200лв 227лв 227лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 169лв 193лв 193лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
169лв 193лв 193лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
169лв 193лв 193лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
169лв 193лв 193лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
196лв 220лв 220лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
169лв 193лв 193лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 216лв 243лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
229лв 259лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
216лв 243лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
229лв 259лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
270лв 301лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
216лв 243лв 243лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 250лв 279лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
272лв 304лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
250лв 279лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
272лв 304лв 304лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
322лв 355лв 355лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
250лв 279лв 279лв
Двойна стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 281лв 313лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
313лв 344лв 344лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
281лв 313лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
313лв 344лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
369лв 405лв 405лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
281лв 313лв 313лв
Единична стая екзекютив
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 171лв 198лв 198лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
171лв 198лв 198лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
171лв 198лв 198лв
Единична стая екзекютив
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 196лв 223лв 223лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
209лв 238лв 238лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
196лв 223лв 223лв
Единична стая екзекютив
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 214лв 241лв 241лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
234лв 265лв 265лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
214лв 241лв 241лв
Единична стая екзекютив
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 227лв 259лв 259лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
259лв 290лв 290лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
227лв 259лв 259лв
Тройна стая супериор
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
3 възрастни 207лв 232лв 232лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
207лв 232лв 232лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
207лв 232лв 232лв
Тройна стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
3 възрастни 277лв 308лв 308лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
277лв 308лв 308лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
290лв 322лв 322лв
Тройна стая супериор
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
3 възрастни 328лв 362лв 362лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
328лв 362лв 362лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
351лв 387лв 387лв
Тройна стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
3 възрастни 376лв 412лв 412лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
376лв 412лв 412лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
405лв 443лв 443лв
Двойна стая ексклузив
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 196лв 223лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
196лв 223лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
196лв 223лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
196лв 223лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
223лв 252лв 252лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
196лв 223лв 223лв
Двойна стая ексклузив
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 243лв 274лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
256лв 288лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
243лв 274лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
256лв 288лв 288лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
299лв 331лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
243лв 274лв 274лв
Двойна стая ексклузив
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 277лв 310лв 310лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
299лв 333лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
277лв 310лв 310лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
299лв 333лв 333лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
349лв 387лв 387лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
277лв 310лв 310лв
Двойна стая ексклузив
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 308лв 342лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
340лв 376лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
308лв 342лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
340лв 376лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
398лв 436лв 436лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
308лв 342лв 342лв
Тройна стая екзекютив
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
3 възрастни 234лв 263лв 263лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
234лв 263лв 263лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
234лв 263лв 263лв
Тройна стая екзекютив
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
3 възрастни 306лв 340лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
306лв 340лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
319лв 353лв 353лв
Тройна стая екзекютив
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
3 възрастни 355лв 394лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
355лв 394лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
378лв 416лв 416лв
Тройна стая екзекютив
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
3 възрастни 403лв 441лв 441лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
403лв 441лв 441лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
432лв 475лв 475лв
Suite for sgl
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 250лв 337лв 337лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
250лв 337лв 337лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
250лв 337лв 337лв
Suite for sgl
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 274лв 362лв 362лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
288лв 378лв 378лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
274лв 362лв 362лв
Suite for sgl
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 290лв 380лв 380лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
313лв 405лв 405лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
290лв 380лв 380лв
Suite for sgl
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
1 възрастен 306лв 396лв 396лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
337лв 430лв 430лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
306лв 396лв 396лв
Апартамент
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 274лв 362лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
274лв 362лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
274лв 362лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
274лв 362лв 362лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
301лв 391лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
274лв 362лв 362лв
Апартамент
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 322лв 414лв 414лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
335лв 427лв 427лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
322лв 414лв 414лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
335лв 427лв 427лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
376лв 470лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
322лв 414лв 414лв
Апартамент
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 355лв 450лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
378лв 472лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
355лв 450лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
378лв 472лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
427лв 524лв 524лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
355лв 450лв 450лв
Апартамент
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
2 възрастни 387лв 481лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
418лв 515лв 515лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
387лв 481лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
418лв 515лв 515лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
475лв 576лв 576лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
387лв 481лв 481лв

Ранни записвания от 01.03 до 31.03.2020

Единична стая супериор
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 164лв 164лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
164лв 164лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
164лв 164лв
Единична стая супериор
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 191лв 191лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
207лв 207лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
191лв 191лв
Единична стая супериор
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 211лв 211лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
236лв 236лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
211лв 211лв
Единична стая супериор
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 229лв 229лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
265лв 265лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
229лв 229лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 191лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
191лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
191лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
191лв 191лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
223лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
191лв 191лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 247лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
263лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
247лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
263лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
308лв 308лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
247лв 247лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 286лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
310лв 310лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
286лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
310лв 310лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
367лв 367лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
286лв 286лв
Двойна стая супериор
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 322лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
355лв 355лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
322лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
355лв 355лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
423лв 423лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
322лв 322лв
Единична стая екзекютив
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 196лв 196лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
196лв 196лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
196лв 196лв
Единична стая екзекютив
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 223лв 223лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
238лв 238лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
223лв 223лв
Единична стая екзекютив
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 243лв 243лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
268лв 268лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
243лв 243лв
Единична стая екзекютив
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 261лв 261лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
295лв 295лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
261лв 261лв
Тройна стая супериор
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 236лв 236лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
236лв 236лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
236лв 236лв
Тройна стая супериор
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 317лв 317лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
317лв 317лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
333лв 333лв
Тройна стая супериор
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 376лв 376лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
376лв 376лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
400лв 400лв
Тройна стая супериор
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 427лв 427лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
427лв 427лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
463лв 463лв
Двойна стая ексклузив
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 223лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
223лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
223лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
223лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
254лв 254лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
223лв 223лв
Двойна стая ексклузив
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 279лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
295лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
279лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
295лв 295лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
340лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
279лв 279лв
Двойна стая ексклузив
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 317лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
342лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
317лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
342лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
398лв 398лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
317лв 317лв
Двойна стая ексклузив
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 353лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
387лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
353лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
387лв 387лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
454лв 454лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
353лв 353лв
Тройна стая екзекютив
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 265лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
265лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
265лв 265лв
Тройна стая екзекютив
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 349лв 349лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
349лв 349лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
364лв 364лв
Тройна стая екзекютив
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 407лв 407лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
407лв 407лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
432лв 432лв
Тройна стая екзекютив
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 459лв 459лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
459лв 459лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
495лв 495лв
Suite for sgl
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 286лв 286лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
286лв 286лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
286лв 286лв
Suite for sgl
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 313лв 313лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
328лв 328лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
313лв 313лв
Suite for sgl
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 333лв 333лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
358лв 358лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
333лв 333лв
Suite for sgl
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 351лв 351лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
385лв 385лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
351лв 351лв
Апартамент
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 313лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
313лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
313лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
313лв 313лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
344лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
313лв 313лв
Апартамент
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 367лв 367лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
382лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
367лв 367лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
382лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
430лв 430лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
367лв 367лв
Апартамент
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 407лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
432лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
407лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
432лв 432лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
488лв 488лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
407лв 407лв
Апартамент
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 441лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
477лв 477лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
441лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
477лв 477лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
544лв 544лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
441лв 441лв

Ранни записвания от 01.03 до 31.03.2020

Единична стая супериор
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 139лв 139лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
139лв 139лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
139лв 139лв
Единична стая супериор
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 164лв 164лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
178лв 178лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
164лв 164лв
Единична стая супериор
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 180лв 180лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
202лв 202лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
180лв 180лв
Единична стая супериор
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 196лв 196лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
225лв 225лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
196лв 196лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 164лв 164лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
164лв 164лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
164лв 164лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
164лв 164лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
191лв 191лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
164лв 164лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 209лв 209лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
223лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
209лв 209лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
223лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
263лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
209лв 209лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 243лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
265лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
243лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
265лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
313лв 313лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
243лв 243лв
Двойна стая супериор
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 272лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
304лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
272лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
304лв 304лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
360лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
272лв 272лв
Единична стая екзекютив
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 166лв 166лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
166лв 166лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
166лв 166лв
Единична стая екзекютив
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 191лв 191лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
202лв 202лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
191лв 191лв
Единична стая екзекютив
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 207лв 207лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
227лв 227лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
207лв 207лв
Единична стая екзекютив
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 223лв 223лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
252лв 252лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
223лв 223лв
Тройна стая супериор
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 200лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
200лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
200лв 200лв
Тройна стая супериор
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 270лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
270лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
283лв 283лв
Тройна стая супериор
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 319лв 319лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
319лв 319лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
342лв 342лв
Тройна стая супериор
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 364лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
364лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
394лв 394лв
Двойна стая ексклузив
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 191лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
191лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
191лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
191лв 191лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
216лв 216лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
191лв 191лв
Двойна стая ексклузив
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 236лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
250лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
236лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
250лв 250лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
290лв 290лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
236лв 236лв
Двойна стая ексклузив
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 270лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
290лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
270лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
290лв 290лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
340лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
270лв 270лв
Двойна стая ексклузив
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 299лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
328лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
299лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
328лв 328лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
385лв 385лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
299лв 299лв
Тройна стая екзекютив
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 227лв 227лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
227лв 227лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
227лв 227лв
Тройна стая екзекютив
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 297лв 297лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
297лв 297лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
310лв 310лв
Тройна стая екзекютив
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 346лв 346лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
346лв 346лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
367лв 367лв
Тройна стая екзекютив
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 391лв 391лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
391лв 391лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
421лв 421лв
Suite for sgl
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 243лв 243лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
243лв 243лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
243лв 243лв
Suite for sgl
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 265лв 265лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
279лв 279лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
265лв 265лв
Suite for sgl
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 283лв 283лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
304лв 304лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
283лв 283лв
Suite for sgl
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 297лв 297лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
328лв 328лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
297лв 297лв
Апартамент
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 265лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
265лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
265лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
265лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
292лв 292лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
265лв 265лв
Апартамент
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 313лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
326лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
313лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
326лв 326лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
367лв 367лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
313лв 313лв
Апартамент
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 346лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
367лв 367лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
346лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
367лв 367лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
416лв 416лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
346лв 346лв
Апартамент
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 376лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
405лв 405лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
376лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
405лв 405лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
461лв 461лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
376лв 376лв

Редовна цена

Единична стая супериор
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 193лв 193лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
193лв 193лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
193лв 193лв
Единична стая супериор
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 225лв 225лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
245лв 245лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
225лв 225лв
Единична стая супериор
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 250лв 250лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
279лв 279лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
250лв 250лв
Единична стая супериор
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 270лв 270лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
310лв 310лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
270лв 270лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 225лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
225лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
225лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
225лв 225лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
263лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
225лв 225лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 290лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
308лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
290лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
308лв 308лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
364лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
290лв 290лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 335лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
367лв 367лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
335лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
367лв 367лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
432лв 432лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
335лв 335лв
Двойна стая супериор
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 378лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
418лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
378лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
418лв 418лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
497лв 497лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
378лв 378лв
Единична стая екзекютив
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 229лв 229лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
229лв 229лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
229лв 229лв
Единична стая екзекютив
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 263лв 263лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
281лв 281лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
263лв 263лв
Единична стая екзекютив
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 286лв 286лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
315лв 315лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
286лв 286лв
Единична стая екзекютив
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 306лв 306лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
349лв 349лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
306лв 306лв
Тройна стая супериор
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 277лв 277лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
277лв 277лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
277лв 277лв
Тройна стая супериор
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 373лв 373лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
373лв 373лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
391лв 391лв
Тройна стая супериор
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 441лв 441лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
441лв 441лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
472лв 472лв
Тройна стая супериор
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 504лв 504лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
504лв 504лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
544лв 544лв
Двойна стая ексклузив
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 263лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
263лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
263лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
263лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
299лв 299лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
263лв 263лв
Двойна стая ексклузив
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 326лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
344лв 344лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
326лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
344лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
400лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
326лв 326лв
Двойна стая ексклузив
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 373лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
403лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
373лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
403лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
470лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
373лв 373лв
Двойна стая ексклузив
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 414лв 414лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
454лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
414лв 414лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
454лв 454лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
533лв 533лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
414лв 414лв
Тройна стая екзекютив
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 313лв 313лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
313лв 313лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
313лв 313лв
Тройна стая екзекютив
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 409лв 409лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
409лв 409лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
427лв 427лв
Тройна стая екзекютив
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 479лв 479лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
479лв 479лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
508лв 508лв
Тройна стая екзекютив
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
3 възрастни 540лв 540лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
540лв 540лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
583лв 583лв
Suite for sgl
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 335лв 335лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
335лв 335лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
335лв 335лв
Suite for sgl
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 369лв 369лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
387лв 387лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
369лв 369лв
Suite for sgl
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 391лв 391лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
421лв 421лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
391лв 391лв
Suite for sgl
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
1 възрастен 412лв 412лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
452лв 452лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
412лв 412лв
Апартамент
Включена закуска
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 369лв 369лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
369лв 369лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
369лв 369лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
369лв 369лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
405лв 405лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
369лв 369лв
Апартамент
Закуска и вечеря
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 432лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
450лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
432лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
450лв 450лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
506лв 506лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
432лв 432лв
Апартамент
Пълен пансион
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 479лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
508лв 508лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
479лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
508лв 508лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
574лв 574лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
479лв 479лв
Апартамент
All inclusive
03.01.
2020 - 15.04.
2020
21.04.
2020 - 30.04.
2020
2 възрастни 520лв 520лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
560лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
520лв 520лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
560лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
639лв 639лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
520лв 520лв

Редовна цена

Единична стая супериор
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 200лв 218лв 259лв 218лв 200лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
200лв 218лв 259лв 218лв 200лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
200лв 218лв 259лв 218лв 200лв
Единична стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 232лв 252лв 292лв 252лв 232лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
252лв 270лв 310лв 270лв 252лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
232лв 252лв 292лв 252лв 232лв
Единична стая супериор
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 256лв 274лв 315лв 274лв 256лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
288лв 306лв 346лв 306лв 288лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
256лв 274лв 315лв 274лв 256лв
Единична стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 277лв 297лв 337лв 297лв 277лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
319лв 340лв 378лв 340лв 319лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
277лв 297лв 337лв 297лв 277лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 232лв 252лв 292лв 252лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
232лв 252лв 292лв 252лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
232лв 252лв 292лв 252лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
232лв 252лв 292лв 252лв 232лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
270лв 290лв 328лв 290лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
232лв 252лв 292лв 252лв 232лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 299лв 317лв 358лв 317лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
317лв 337лв 376лв 337лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
299лв 317лв 358лв 317лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
317лв 337лв 376лв 337лв 317лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
373лв 394лв 434лв 394лв 373лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
299лв 317лв 358лв 317лв 299лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 346лв 364лв 405лв 364лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
376лв 396лв 436лв 396лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
346лв 364лв 405лв 364лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
376лв 396лв 436лв 396лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
445лв 463лв 504лв 463лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
346лв 364лв 405лв 364лв 346лв
Двойна стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 389лв 407лв 448лв 407лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
432лв 450лв 490лв 450лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
389лв 407лв 448лв 407лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
432лв 450лв 490лв 450лв 432лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
511лв 531лв 571лв 531лв 511лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
389лв 407лв 448лв 407лв 389лв
Единична стая екзекютив
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 236лв 259лв 304лв 259лв 236лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
236лв 259лв 304лв 259лв 236лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
236лв 259лв 304лв 259лв 236лв
Единична стая екзекютив
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 270лв 292лв 337лв 292лв 270лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
290лв 310лв 355лв 310лв 290лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
270лв 292лв 337лв 292лв 270лв
Единична стая екзекютив
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 295лв 315лв 360лв 315лв 295лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
324лв 346лв 391лв 346лв 324лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
295лв 315лв 360лв 315лв 295лв
Единична стая екзекютив
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 315лв 337лв 382лв 337лв 315лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
358лв 378лв 423лв 378лв 358лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
315лв 337лв 382лв 337лв 315лв
Тройна стая супериор
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 283лв 304лв 344лв 304лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
283лв 304лв 344лв 304лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
283лв 304лв 344лв 304лв 283лв
Тройна стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 385лв 403лв 443лв 403лв 385лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
385лв 403лв 443лв 403лв 385лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
403лв 421лв 461лв 421лв 403лв
Тройна стая супериор
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 454лв 472лв 513лв 472лв 454лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
454лв 472лв 513лв 472лв 454лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
486лв 504лв 544лв 504лв 486лв
Тройна стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 517лв 538лв 578лв 538лв 517лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
517лв 538лв 578лв 538лв 517лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
560лв 580лв 621лв 580лв 560лв
Двойна стая ексклузив
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 270лв 292лв 340лв 292лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
270лв 292лв 340лв 292лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
270лв 292лв 340лв 292лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
270лв 292лв 340лв 292лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
308лв 328лв 376лв 328лв 308лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
270лв 292лв 340лв 292лв 270лв
Двойна стая ексклузив
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 337лв 358лв 405лв 358лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
355лв 376лв 423лв 376лв 355лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
337лв 358лв 405лв 358лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
355лв 376лв 423лв 376лв 355лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
412лв 434лв 481лв 434лв 412лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
337лв 358лв 405лв 358лв 337лв
Двойна стая ексклузив
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 385лв 405лв 452лв 405лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
414лв 436лв 484лв 436лв 414лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
385лв 405лв 452лв 405лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
414лв 436лв 484лв 436лв 414лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
484лв 504лв 551лв 504лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
385лв 405лв 452лв 405лв 385лв
Двойна стая ексклузив
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 425лв 448лв 495лв 448лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
468лв 490лв 538лв 490лв 468лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
425лв 448лв 495лв 448лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
468лв 490лв 538лв 490лв 468лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
549лв 571лв 619лв 571лв 549лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
425лв 448лв 495лв 448лв 425лв
Тройна стая екзекютив
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 322лв 344лв 389лв 344лв 322лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
322лв 344лв 389лв 344лв 322лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
322лв 344лв 389лв 344лв 322лв
Тройна стая екзекютив
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 421лв 443лв 488лв 443лв 421лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
421лв 443лв 488лв 443лв 421лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
441лв 461лв 506лв 461лв 441лв
Тройна стая екзекютив
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 493лв 513лв 558лв 513лв 493лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
493лв 513лв 558лв 513лв 493лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
524лв 544лв 589лв 544лв 524лв
Тройна стая екзекютив
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
3 възрастни 556лв 578лв 623лв 578лв 556лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
556лв 578лв 623лв 578лв 556лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
598лв 621лв 666лв 621лв 598лв
Suite for sgl
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 346лв 441лв 535лв 441лв 346лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
346лв 441лв 535лв 441лв 346лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
346лв 441лв 535лв 441лв 346лв
Suite for sgl
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 378лв 472лв 567лв 472лв 378лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
398лв 493лв 587лв 493лв 398лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
378лв 472лв 567лв 472лв 378лв
Suite for sgl
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 403лв 497лв 592лв 497лв 403лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
434лв 529лв 623лв 529лв 434лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
403лв 497лв 592лв 497лв 403лв
Suite for sgl
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 423лв 517лв 612лв 517лв 423лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
466лв 560лв 655лв 560лв 466лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
423лв 517лв 612лв 517лв 423лв
Апартамент
Включена закуска
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 378лв 472лв 567лв 472лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
378лв 472лв 567лв 472лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
378лв 472лв 567лв 472лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
378лв 472лв 567лв 472лв 378лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
416лв 511лв 605лв 511лв 416лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
378лв 472лв 567лв 472лв 378лв
Апартамент
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 445лв 540лв 634лв 540лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
463лв 558лв 652лв 558лв 463лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
445лв 540лв 634лв 540лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
463лв 558лв 652лв 558лв 463лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
520лв 614лв 708лв 614лв 520лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
445лв 540лв 634лв 540лв 445лв
Апартамент
Пълен пансион
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 493лв 587лв 681лв 587лв 493лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
524лв 619лв 713лв 619лв 524лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
493лв 587лв 681лв 587лв 493лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
524лв 619лв 713лв 619лв 524лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
592лв 686лв 780лв 686лв 592лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
493лв 587лв 681лв 587лв 493лв
Апартамент
All inclusive
01.05.
2020 - 21.06.
2020
22.06.
2020 - 21.07.
2020
22.07.
2020 - 25.08.
2020
26.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 535лв 630лв 724лв 630лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
578лв 673лв 767лв 673лв 578лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
535лв 630лв 724лв 630лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
578лв 673лв 767лв 673лв 578лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
657лв 751лв 846лв 751лв 657лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
535лв 630лв 724лв 630лв 535лв

Редовна цена

Единична стая супериор
Включена закуска
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 200лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
200лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
200лв
Единична стая супериор
Закуска и вечеря
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 232лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
252лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
232лв
Единична стая супериор
Пълен пансион
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 256лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
288лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
256лв
Единична стая супериор
All inclusive
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 277лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
319лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
277лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 232лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
232лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
232лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
232лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
270лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
232лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 299лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
317лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
299лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
317лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
373лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
299лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 346лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
376лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
346лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
376лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
445лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
346лв
Двойна стая супериор
All inclusive
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 389лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
432лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
389лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
432лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
511лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
389лв
Единична стая екзекютив
Включена закуска
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 236лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
236лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
236лв
Единична стая екзекютив
Закуска и вечеря
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 270лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
290лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
270лв
Единична стая екзекютив
Пълен пансион
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 295лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
324лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
295лв
Единична стая екзекютив
All inclusive
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 315лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
358лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
315лв
Тройна стая супериор
Включена закуска
01.11.
2020 - 20.12.
2020
3 възрастни 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
283лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
283лв
Тройна стая супериор
Закуска и вечеря
01.11.
2020 - 20.12.
2020
3 възрастни 385лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
385лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
403лв
Тройна стая супериор
Пълен пансион
01.11.
2020 - 20.12.
2020
3 възрастни 454лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
454лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
486лв
Тройна стая супериор
All inclusive
01.11.
2020 - 20.12.
2020
3 възрастни 517лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
517лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
560лв
Двойна стая ексклузив
Включена закуска
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 270лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
270лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
270лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
270лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
308лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
270лв
Двойна стая ексклузив
Закуска и вечеря
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 337лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
355лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
337лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
355лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
412лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
337лв
Двойна стая ексклузив
Пълен пансион
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 385лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
414лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
385лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
414лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
484лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
385лв
Двойна стая ексклузив
All inclusive
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 425лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
468лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
425лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
468лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
549лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
425лв
Тройна стая екзекютив
Включена закуска
01.11.
2020 - 20.12.
2020
3 възрастни 322лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
322лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
322лв
Тройна стая екзекютив
Закуска и вечеря
01.11.
2020 - 20.12.
2020
3 възрастни 421лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
421лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
441лв
Тройна стая екзекютив
Пълен пансион
01.11.
2020 - 20.12.
2020
3 възрастни 493лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
493лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
524лв
Тройна стая екзекютив
All inclusive
01.11.
2020 - 20.12.
2020
3 възрастни 556лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
556лв
3 възрастни,
1 дете 4-13 г.
598лв
Suite for sgl
Включена закуска
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 346лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
346лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
346лв
Suite for sgl
Закуска и вечеря
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 378лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
398лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
378лв
Suite for sgl
Пълен пансион
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 403лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
434лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
403лв
Suite for sgl
All inclusive
01.11.
2020 - 20.12.
2020
1 възрастен 423лв
1 възрастен,
1 дете 4-13 г.
466лв
1 възрастен,
1 дете 0-3 г.
423лв
Апартамент
Включена закуска
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 378лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
378лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
378лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
378лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
416лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
378лв
Апартамент
Закуска и вечеря
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 445лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
463лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
445лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
463лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
520лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
445лв
Апартамент
Пълен пансион
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 493лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
524лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
493лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
524лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
592лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
493лв
Апартамент
All inclusive
01.11.
2020 - 20.12.
2020
2 възрастни 535лв
2 възрастни,
1 дете 4-13 г.
578лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
535лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-13 г.
578лв
2 възрастни,
2 деца 4-13 г.
657лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
535лв
Тагове

Thraki Palace, Thraki Palace alexandroupoli, Thraki Palace greece, Thraki Palace гърция, Thraki Palace Александруполи, Thraki Palace 2020, Thraki Palace цени, Thraki Palace мнения, Thraki Palace цени 2020, Thraki Palace лято 2020, Thraki Palace ранни записвания, Thraki Palace last minute, Thraki Palace Hotel, Thraki Palace Hotel alexandroupoli, Thraki Palace Hotel greece, Thraki Palace Hotel гърция, Thraki Palace Hotel Александруполи, Thraki Palace Hotel 2020, Thraki Palace Hotel цени, Thraki Palace Hotel мнения, Thraki Palace Hotel цени 2020, Thraki Palace Hotel лято 2020, Thraki Palace Hotel ранни записвания, Thraki Palace Hotel last minute, траки палас, траки палас гърция, траки палас Александруполи, траки палас цени, траки палас мнения, траки палас цени 2020, траки палас лято 2020, траки палас ранни записвания, хотел траки палас, хотел траки палас гърция, хотел траки палас Александруполи, хотел траки палас цени, хотел траки палас мнения, хотел траки палас цени 2020, хотел траки палас лято 2020, хотел траки палас ранни записвания,